Vedenie školy Triedy Školský klub Predmetové komisie  

Vedenie školy

Riaditeľ školy PaedDr.  Zuzana Langschadlová
Zástupkyňa riaditeľa pre roč.1. -4.
 
Mgr. A. Schuchmannová
Zástupca riaditeľa pre roč. 5. - 9.
štatutárny zástupca
 
Výchovný poradca Mgr. Milada Koláriková
Vedúca ŠKD Katarína Balázsová

 

Pedagogický zbor

 

 

Učitelia   2012/2013

Mgr. Zdenka Malíková Magdaléna Hamranová 1.A  
Mgr. Viera Harmatová Adriana Valíčková 1.B  
Mgr. Ľubica Vadovicsová Bc.Viktória Hamranová 1.C  
Mgr. Mária Potáschová Erika Kučera 2.A  
Mgr.Katarína Ďurčová Valéria Nagyová 2.B  
Mgr. Silvia Kučerová Mária Gubricová 2.C  
Mgr. Monika Virágová   3.A  
 Mgr.Nela Trávničková Katarína Balázsová 3.B  
Mgr. Darina Nagyová   3.C  
Mgr. Katarína Vargová   4.A  
Gabriela Kamocsaiová   4.B  
Mgr. Darina Zišková   4.C  
Mgr.Adriana Gubánová   5.A Aj
Mgr. Ľubica Vidovencová   5.B Aj
Mgr. Annamária Erdélyiová   6.A M - Tchv
Mgr. Marta Tóthová   6.B

Z – TV

Mgr. Aneta Kamocsaiová   7.A FYZ - Tchv
Ing.. Želmíra Dobrovická   7.B EV
Mgr. Helena Frühaufová   8.A M - Ch
Mgr. Ivan Varga   8.B Mat  - Geo
Viera Lebidová   8.C SjL -  Poľština
Mgr. Marta Profantová   9.A SjL -  Hv - Ev
Mgr. Eva Kasztová   9.B Rj – Nj           
Daniela Horjánová      AJ
Mgr. Richard Kajtor     BIO - TEV
Ing. František Sudora       Nj
Mgr. Judita Žiláková     M - Ov - Ev - INF  
koordinátor informatizácie
Mgr. Milada Koláriková     RJ – D
výchovný poradca
PaedDr. Beáta Šenkárová     MAT - FYZ - INF
Mgr.Michaela Dubranová     TSV
Mgr. Ján Makovník     Aj
Mgr. Magdaléna Chovancová     SjL -  Ov - Ev
PaedDr.Monika Töltésyová     BIO

THP pracovníci

Tajomníčka

Petra Kardhordóová

PAM

Eva Viola

Školník

Štefan Kányai

Upratovačky

Eva Jakubecová
Alžbeta Nagyová
Mária Bozsokyová
Alica Ivanics
Zuzana Domonkosová

Údržbár

Anton Óváry

 

Predmetové komisie

 Jazyk a komunikácia

 Viera Lebidová
vedúca PK

Cudzí jazyk Mgr. Adriana Gubánová
vedúca PK

Človek a spoločnosť, človek a hodnoty

Mgr. Milada Koláriková
vedúca PK

Človek a príroda 

Mgr. Helena Frühaufová
vedúca PK

Matematika a práca   s informáciami

Mgr. Annamária Erdélyiová vedúca PK

 Umenie, kultúra a svet práce

Mgr. Aneta Kamocsaiová
vedúca PK

Zdravie a pohyb

Mgr. Marta Tóthová
vedúca PK

MZ 1.stupeň

Gabriela Kamocsaiová vedúca PK